Kloakering

Ligesom mange andre kolonihaveforeninger skal Haveforeningen Klausdalsbro også gennemføre en kloakering. Formålet er at opfylde EU’s vandrammedirektiv, der indebærer, at alle kommuner i Danmark skal udarbejde spildevandsplaner.

Spildevandsplanerne skal beskrive, hvordan kommunen vil sikre en god tilstand i vandløb, søer og kystvande – f.eks. ved at reducere udledningen af spildevand fra ukloakerede områder. Derfor er mange både kolonihaveforeninger og sommerhusområder i færd med eller skal i de kommende år igang med en kloakering.

Ingen kloakering før 2024

Hvornår og hvordan kloakering gennemføres, kan være forskellig fra kommune til kommune og inden for de enkelte kommuner. Det gælder også i Københavns Kommune for både de haveforeninger, der ligger i selve kommunen, og de to haveforeningen i Herlev på jord ejet af København. Kloakeringen af de over 40 haveforeninger på arealer ejet af Københavns Kommune foregår etapevis over en længere årrække begyndende med 10 haveforeninger alle liggende inden for kommunens grænser.

Der vil først ved behandling af Københavns Kommunes budget for 2024 blive taget stilling til, hvornår de resterende haveforeninger skal kloakeres - herunder foreningerne beliggende i Herlev, HF Klausdalsbro og HF Nyvang. 

I følge Herlev Kommunes Spildevandsplan 2020-2029 skal alle haveforeninger, hvor der tillades overnatning, kloakeres senest i 2028, der også er tidsfristen for kolonihaver i Københavns Kommune. 

Københavns Kommune har meddelt, at der ikke på nuværende tidspunkt er bevilling til kloakering, hvilket tidligst vil kunne foreligge i 2024. Kommunen gør dog opmærksom på, at haveforeningen selv kan gennemføre en kloakering, hvis foreningen selv finansierer projektet.  

Forpligtet til kloakering

Når kloakering fremgår af en spildevandsplan som i Herlev, bliver kloakeringen til en grundejerpligt. Det betyder, at enhver grundejer omfattet af spildevandsplanens område, som udgangspunkt er forpligtet til at følge spildevandsplanen – og dermed forpligtet til at kloakere.

For kolonihaver på lejet jord er grundejeren ofte kommunen selv – for HF Klausdalsbro dog Københavns kommune. Og som grundejer er der pligt til at sørge for, at spildevandsplanen opfyldes. Mange jordejere har skrevet sig ud af grundejerpligten i lejekontrakten ved at lægge pligten over på lejerne, men i mange tilfælde (dog ikke alle) tilbyder jordejer alligevel at ”lægge ud” for kloakeringen. Foreningens medlemmer skal i så fald tilbagebetale kloakeringen via en lejestigning. Kolonihaveforbundet og kredsen vil typisk indgå i en forhandling med kommunen og spildevandsselskabet for at sikre den bedste løsning for de konkrete foreninger, herunder finansieringsvilkårene.

I bevillingen til kloakering af de første 10 haveforeninger i Københavns Kommune indgår, at kolonihaverne selv skal betale for samtlige udgifter til kloakeringen. Der vil ikke fra kommunen blive ydet et lån, som kolonihaveejerne så kan betale tilbage over en årrække. I stedet for indgår kommunen en aftale med en ekstern leverandør, der står for både udførelse og finansiering af projeket - et såkaldt Offentlig Privat Partnerskab (OPP). OPP-leverandører ejer kloakanlægget og stiller det til rådighed for kommunen og dermed kolonihaveejerne for en månedlig eller årlig leje. Det kan aftales med leverandøren, at der i forbindelse med kloakering også installeres nye vandledninger eller elkabler, hvilket haveforeningen selv betaler for. 

Om denne OPP-model også vil blive anvendt ved kloakering af de resterende haveforeninger, vil formodentlig først blive afgjort, når der ved forhandlingerne om budgettet for 2024 tages beslutning om den videre kloakering. 

Udgifter ved kloakering 

Uanset finansieringsform medfører en kloakering følgende udgifter:
- Kloak frem til matriklen: Hvis der ikke er ført kloak frem til matriklen, så vil der være en udgift forbundet med dette. Hvis kloakering sker på grundlag af et krav i en spildevandsplan, vil forsyningsselskabet oftest skulle betale for dette. Hvis kloakeringen er frivillig, skal foreningen betale dette.
- Kloak inde på stierne: Uanset om der findes en spildevandsplan eller ej, vil foreningen skulle betale for det interne rørnet inde på haveforeningens område.
- Kloak fra havelåge til det enkelte hus: Det er det enkelte medlem, der skal betale for kloak fra havelågen ind til huset.
- Tilslutningsbidrag: Som udgangspunkt skal alle kolonihavehuse betale tilslutningsbidrag, hvis alle huse i foreningen kloakeres. Kolonihaveforbundet indgår typisk i en forhandling med det konkrete vandforsyningsselskab, og ofte – men ikke altid – lykkes det at få nedsat tilslutningsafgiften, så den bliver væsentligt billigere.
- Vandafledningsafgift: Når kloakken er taget i brug, skal der betales vandafledningsafgift for brug af kloakken. Vandafledningsafgiften beregnes på baggrund af vandforbruget i foreningen eller i den enkelte hus afhængig af målertyper i foreningen.

Haveforeningens bestyrelse vil, når det bliver aktuelt, kontakte og mødes med Københavns Kommune og Herlev kommune om gennemførelse og finansiering af et kloakeringsprojekt og ligeledes søge råd og bistand hos Kolonihaveforbundet samt indhente erfaringer fra de haveforeninger, der har gennemført kloakering. Foreningens medlemmer vil blive informeret via hjemmesiden, på generalforsamling og eventuelt ved særlige møder. 

Læs mere om kloakering på Københavns Kommunes hjemmeside: 

https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/bolig-byggeri-og-byliv/lovliggoerelse-af-kolonihaver

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-12/Info-ark%20om%20kloakering_dec2021_0.pdf

Herlev Kommunes spildevandsplan:

https://herlev.dk/sites/default/files/spildevandsplan_2020-2029.pdf

 

Del siden